کد خبر: 5463    1395/06/29
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مرضیه سروری ایزد با عنوان: «سنتز و شناسایی تعدادی از لیگاندهای بالقوه ده دندانه حاوی گروه آزو و بررسی واکنش آن ها با برخی از یونهای فلزی» 
کد خبر: 5405    1395/06/15
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای علی هاشمی با عنوان: «سنتز و شناسایی ایلیدهای جدید گوگرددار و فسفردار و کمپلکس های مربوطه با برخی فلزات واسطه و فولرن C60 و مطالعه خواص کاتالیستی آن ها» 
کد خبر: 5404    1395/06/15
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم مهشید صابری نسب با عنوان: «مطالعات تئوری بر روی برهمکنش های بین مولکولی غیر کوالانسی کالکوژن ها» 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند